Regulamin

  1. Wstęp

Sklep internetowy pod adresem imperiumgadzetow.pl prowadzi firma:

Dudziak Halina i Bolesław Spółka Jawna adres: ul. Cieszyńska 37, 43-445 Dzięgielów, NIP:548-000-11-71.
firma w dalszej części zwana będzie: imperiumgadzetow. Prowadzimy zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową dla firm oraz i instytucji.

  1. Dokonywanie zakupów

2.1  Sklep internetowy znajdujący się pod adresem imperiumgadzetow.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych produktów z oferty, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2  Zamówienia przyjmowane są przez imperiumgadzetow bezpośrednio na stronie www.imperiumgadzetow.pl. po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie.

2.3  Rejestracja Klienta polega na kliknięciu zakładki „Rejestracja” na stronie www.imperiumgadzetow.pl i podaniu w wyświetlonym formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych Danych identyfikacyjnych Klienta.

2.4  Zakupy w sklepie internetowym imperiumgadzetow.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie imperiumgadzetow.pl, wybór formy płatności, wysyłki  i przesłanie zamówienia.

2.5  Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu imperiumgadzetow.pl

2.6  Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www.imperiumgadzetow.pl

2.7  Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.

2.8  Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

2.9  Ceny podawane w sklepie internetowym imperiumgadzetow.pl są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.10              Ceny produktów wyświetlane na stronie imperiumgadzetow.pl nie zawierają kosztów znakowania.
Koszt znakowania jest kalkulowany każdorazowo indywidualnie (chyba, że w opisie produktu napisane jest inaczej), w zależności od ilości zamawianych sztuk, technologii znakowania oraz parametrów nadruku. Koszty te zostaną w razie potrzeby znakowania przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

2.11              Informacje dotyczące możliwości znakowania towaru, doboru odpowiednich technik oraz związane z tym koszty przedstawiają konsultanci Sklepu przed przyjęciem zamówienia.

2.12              Minimalna wartość zamówienia to 150 PLN netto.

2.13              Do każdego zamówienia przygotowywana jest wizualizacja produktu z nadrukiem reklamowym dostarczonym przez Klienta. Dopiero po jej zaakceptowaniu możliwe jest rozpoczęcie realizacji zamówienia.

2.14              Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.15              Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

2.16              Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do imperiumgadzetow jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

2.17              Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

2.18              imperiumgadzetow nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

  1. Warunki dostawy towarów
    Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego

3.1  Termin dostawy zamówionych towarów określony imperiumgadzetow w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego.

3.2  imperiumgadzetow ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości ich wartości.

3.3  imperiumgadzetow zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

3.4  Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań oraz ich zawartości. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie, w celu zachowania uprawnień Zamawiający jest zobowiązany odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić imperiumgadzetow.

3.5  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych (w szczególności w razie niezgodności Raportu Wysyłki, zawierającego spis kodów produktów oraz ich ilości lub w razie niezgodności Zamówienia z rzeczywiście dostarczonym towarem) Zamawiający w celu zachowania uprawnień jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić imperiumgadzetow

3.6  imperiumgadzetow nie będzie nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszone lub nieprawidłowo zgłoszone braki ilościowe i jakościowe, jak również za jakość zamawianych towarów, w których właściwości, budowę lub kształt imperiumgadzetow nie ingeruje, ze względu na ich nabycie od producenta lub innego dostawcy (wyłączenie rękojmi za wady fizyczne). Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.

3.7  Imperiumgadzetow nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne sprzedawanych towarów. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.

  1. Reklamacje

4.1  Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. imperiumgadzetow nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

4.2  Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

4.3  Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamowany nakład odbierany jest przez kuriera GLS na zlecenie i koszt imperiumgadzetow

4.4  Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

4.5  W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez imperiumgadzetow reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik imperiumgadzetow poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

4.6  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

4.7  Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie imperiumgadzetow.

4.8  Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.